Struktura kadrov

Gonilo uspešnega podjetja so zaposleni, zato v podjetju ELMONT d.o.o. skrbimo za varno, pozitivno in kakovostno delovno okolje. Visoko strokovno usposobljen kader, ki s svojimi osebnimi referencami obvladuje vodenje najzahtevnejših projektov, spremlja podjetje že od same ustanovitve, poleg tega pa svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajše sodelavce, ki so nosilci svežih idej in željni novega znanja.

Izobrazbena struktura je zelo homogena. Večino, kar 80 odstotkov, predstavlja tehnični kader s področja elektro smeri, vključujoč tiste z univerzitetno, visokošolsko in višjo izobrazbo ter tehnike. Zaposlujemo pa tudi strojnike, varilce ter kadre drugih strok, ki na svoj način pripomorejo k uspešnosti podjetja.

Večina zaposlenih ima srednješolsko izobrazbo (45 odstotkov), višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo ima 44 odstotkov delavcev in samo 11 odstotkov jih ima manj kot srednješolsko izobrazbo.

Znanje, ki ga posameznik pridobi skozi osnovno in formalno izobraževanje, hitro zastari. Da bi ohranjal svojo konkurenčnost na trgu delovne sile in v organizaciji, se mora nenehno izobraževati in usposabljati. Tu pri nas najdeta skupno točko posameznik in podjetje. Zavedamo se, da so ljudje zagotovilo za uspešno in stabilno prihodnost, zato investiramo v zaposlene in njihov razvoj ter skrbimo za stalna izobraževanja, ki še bolj poglobijo njihov spekter znanj. Pri tem mislimo predvsem na strokovna šolanja, seminarje in tečaje, ki so povezani s sprejemanjem novosti na tehničnem področju. Poslanstvo podjetja je usmerjeno predvsem na izobraževanje (šolanje) mladega kadra in na obnovitvene tečaje ter seminarje, kjer sodelujejo delavci z več izkušnjami. Vsak novo zaposleni mlad delavec je že na začetku zaposlitve seznanjen s planom izobraževanja. Zavedamo se, da je pot do samostojnega dela mladega inženirja zelo dolga.

Kljub dokaj homogeni izobrazbeni strukturi podjetja pa se lahko pohvalimo z raznolikostjo delovnih izkušenj. Elmont ima tako sodelavce z veliko let prakse in številnimi izkušnjami, (ki so jih pridobivali tudi v tujini), pa tudi nove, mlade sodelavce kot nosilce novih idej. Izkušnje so skupaj s svežim znanjem in novimi močmi pogosto najboljša kombinacija za doseganje optimalnih rezultatov. Tega se v našem podjetju tudi zavedamo.
Smo relativno mlad kolektiv, saj je povprečna starost zaposlenih v podjetju Elmont d.o.o. 38,5 let.

S posluhom izbiramo nove kadre

Z dodeljevanjem kadrovskih štipendij vzgajamo lastni strokovni kader. Vlagamo v razvoj svojih štipendistov in omogočamo opravljanje delovne prakse dijakom in študentom. Po uspešno zaključenem šolanju jim zagotavljamo zaposlitev v našem podjetju in jim tako pomagamo tudi pri oblikovanju njihove prihodnosti.

V podjetju Elmont d.o.o. skušamo ohraniti kadrovsko strukturo na visoki ravni:
  • s štipendiranjem in kasnejšim zaposlovanjem perspektivnih dijakov in študentov,
  • z permanentnim izobraževanjem,
  • z vzgojo zavesti o pripadnosti družbi,
  • z dobrimi odnosi med zaposlenimi in ustvarjanjem vzdušja varnosti in medsebojnega sodelovanja, kar pripomore k dejstvu, da v podjetju ni fluktuacije,
  • z motivacijo zaposlenih,
  • z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si