Skrb za zaposlene

Strokoven, izobražen in visoko motiviran kader je eno od osnovnih gonil našega podjetja, zato pomembno pozornost namenjamo tako izobraževanjem kot tudi skrbi, da zaposleni svoje delo opravljajo varno. Ves čas si prizadevamo za izboljševanje delovnih pogojev in opremljenosti delovnih mest, poleg tega pa prisluhnemo potrebam zaposlenih in skrbimo za njihovo motiviranost znotraj poslovnega okolja.

Na področju skrbi za varnost in zdravje pri delu je podjetje Elmont d.o.o. sprejelo Izjavo o varnosti z oceno tveganja in skladno z njo izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Vsa delovna opravila se organizacijsko in s tehničnimi sredstvi urejajo na način, da ne bi prišlo do možnosti ogrožanja varnosti in zdravja zaposlenih. Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je vključen v integrirani sistem vodenja in smo ga nadgradili v skladu s standardom BS OHSAS 18001:2007.

Ker menimo, da znanja ni nikoli preveč, skrbimo za konstantno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki se udeležujejo raznih izobraževalnih oblik, ki so prilagojene tako potrebam dela kot tudi interesom zaposlenih. Poleg ustaljenih oblik seminarjev in delavnic za strokovni kader vedno večji poudarek namenjamo tudi internemu oziroma notranjemu usposabljanju.

Med letom organiziramo več neformalnih druženj, kjer se sodelavci med raznimi športnimi in družabnimi aktivnostimi bolje spoznajo ter prispevajo k ohranjanju dobrih osebnih stikov

Vsi zaposleni so nezgodno zavarovani, del zaposlenih pa je vključen tudi v sistem prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, s katerim želimo poskrbeti za primerno finančno varnost zaposlenih po upokojitvi.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si